ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ยินดีต้อนรับ สมาชิก สร.กฟผ.

ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์นามสกุล .PDF ซึ่งจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ในการเปิดอ่าน สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ด่านล่าง
ดาวน์โหลดที่แนะนำ : Adobe Acrobat Reader

สมาชิก สร.กฟผ.

 สิทธิประโยชน์ สำหรับ สมาชิก สร.กฟผ.
    คู่มือสมาชิก
    รายละเอียดสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก สร.กฟผ.
    พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (กรุงเทพประกันชีวิต) และหนังสือให้ความยินยอม
 สิทธิประโยชน์ สำหรับ ประกัน สร.กฟผ.
    รายชื่อสถานพยาบาล
    ค่าเบี้ยประกันภัย **Update**
    ระเบียบผู้มีสิทธิทำประกัน สร.กฟผ.
    ระเบียบการสิ้นสุดทำประกันภัย สร.กฟผ.
    ข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.2)

แบบฟอร์ม สร.กฟผ.

 แบบฟอร์ม สมัครสมาชิก/อนุกรรมการ
    แบบฟอร์ม สมัครสมาชิก สร.กฟผ. **Update**
    แบบฟอร์ม สมัครอนุกรรมการ สร.กฟผ.

 แบบฟอร์ม ประกัน
    แบบฟอร์ม ประกันชีวิตกลุ่มพ่วงอุบัติเหตุ **Update**
    แบบฟอร์ม ใบสมัครประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (มีค่ารักษาพยาบาล) **Update**
    รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม สร.(ม.ค.66 - ธค.67) **Update**
    แบบฟอร์ม เพิ่ม / ลดทุน ประกัน **Update**
    ใบคำขอเพิ่มทุนเอาประกันชีวิตกลุ่ม **Update**
    แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ **Update**
    แบบฟอร์ม การยินยอมชำระเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม **Update**
    แบบฟอร์ม คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ **Update**
    แบบฟอร์ม ลาออก **Update**
 แบบฟอร์ม เคลมประกัน
    เคลมประกัน (เสียชีวิต) <เอกสารแนบเพิ่มเติม>
    กรณีเจ็บป่วย FWD (เสียชีวิต ก่อน 31 ธ.ค. 61)
    กรณีเจ็บป่วย บ.กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (เสียชีวิต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 1 ม.ค. 67)
    กรณีอุบัติเหตุ บ.ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เสียชีวิต ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66)
    กรณีอุบัติเหตุ บ.ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (เสียชีวิต/อุบัติเหตุ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67)
    เคลมประกัน (เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ , ทุพพลภาพ , ค่ารักษาพยาบาล) <เอกสารแนบเพิ่มเติม>
    เคลมประกันภัยสะสมทรัพย์
    กรณีเสียชีวิต / เวนคืน บ.เอ.ไอ.เอ จำกัด (2แผ่น)
    กรณีเสียชีวิต / เวนคืน บ.อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
    หนังสือมอบอำนาจ

 แบบฟอร์ม การเงิน
    แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช่จ่าย **Update**
    แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายส่วนภูมิภาค **Update**
    แบบฟอร์มใบยืมเงินทดรอง **Update**
    แบบฟอร์มใบนำส่งคืนเงินยืมทดรอง **Update**
    แบบฟอร์มใบหนังสือรับรองการจ่ายเงิน **Update**
    แบบฟอร์มใบรับเงิน **Update**
    แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ/ใบจ้างทำของ **Update**
    แบบฟอร์มขอเบิกเงินคืนจาก สร.กฟผ. **Update**

 แบบฟอร์ม สวัสดิการ
    แบบฟอร์มใบรับเงินค่าช่วยเหลือทำศพและค่าพวงหรีด **Update**
    แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบ้าน และทรัพย์สินในบ้านประสบภัยธรรมชาติ **Update**
    แบบฟอร์มใบรับเงินเยี่ยมสมาชิก **Update**
    แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเหลิอพิธีกรรมศาสนา **Update**
    แบบฟอร์มใบขอรับสวัสดิการสนับสนุนการศึกษาบุตรแรกเกิด **Update** แบบฟอร์ม ธุรการ
    แบบฟอร์มใบลงเวลาทำงาน **Update**
    แบบฟอร์มใบลงเวลาทำงานลูกจ้าง สร.กฟผ. **Update**
    แบบฟอร์มใบทำงานล่วงเวลา **Update**
    แบบฟอร์ม ใบลา สร.กฟผ. **Update**
    แบบฟอร์มใบเบิกคค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ **Update**
    แบบฟอร์มใบลากรรมการ สร.กฟผ. **Update**
    แบบฟอร์มแบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป **Update**
    แบบฟอร์มใบเสนอวาระประชุมคณะกรรมการ สร.กฟผ. **Update**
    แบบฟอร์มใบโอนครุภัณฑ์ สร.กฟผ. **Update**
    แบบฟอร์มใบเบิกทรัพย์สิน สร.กฟผ.
    แบบฟอร์มใบรับหนังสือพิมพ์ **Update**
    แบบฟอร์มจองเครื่องหมายชุดสีกากี **Update**
    แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี **Update**
    แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ สร.กฟผ. **NewNew**


 แบบฟอร์ม ขอรับทุน
    แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนเรียนดี2566***New***
    แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา2566***New***
    ประกาศ เรื่อง การยื่นใบสมัครขอทุนการศึกษา2566***New***


 แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์สานรักสู่ครอบครัว
    ใบสมัครเข้าร่วมโครงการทัวร์สานรักสู่ครอบครัว2566***New***

 

X

Right Click

No right click