วัตถุประสงค์

 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและระหว่างพนักงาน ลูกจ้างด้วยกัน
 พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกตามคำร้องทุกข์
 แสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างของพนักงานและลูกจ้าง
 จัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก
 ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. มีจิตสำนึกต่อสังคมโดยส่วนรวม
 ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และรักษาผลประโยชน์ของ กฟผ.

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและให้การสนับสนุนแก่สหภาพฯ หรือสหพันธ์แรงงานอื่น ๆ

X

Right Click

No right click